fbpx

Morning Meditation, February 25, 2022 ~ Join us for this meditation for peace in today’s conflict-ridden world, specifically for the Ukraine and Taiwan. Today’s meditation includes readings from the words of Mother Teresa, an adaptation from a peace prayer found in the Bhagavad Gita, and from a Jewish blessing.

💚 Are you looking for an inter-spiritual community offering practical spirituality for everyday living?
Our programs and teachings offer wisdom and perspectives from a variety of faith traditions and modern-day spiritual sages.

💙 Join us for our Morning Meditations (10am, weekdays), Sunday Gatherings (11am), Wednesday discussion group (7pm) and other events!
http://bit.ly/2IVmUcs​​

Timezone: EST/EDT

#interspirituality​​ #spiritualpractice​​ #practicalspirituality​​ #spiritualliving​​ #spiritualnotreligious​​ #oneworld​​ #spirituality

Morning Meditation, February 24, 2022 ~ Join us for this meditation for peace in the Ukraine and around the world. Today’s meditation includes a prayer for peace adapted by the Toronto, Canada Catholic District School board, and a breath prayer for peace which focuses thoughts and hearts on those that work for peace.

💚 Are you looking for an interspiritual community offering practical spirituality for everyday living?
Our programs and teachings offer wisdom and perspectives from a variety of faith traditions and modern-day spiritual sages.

💙 Join us for our Morning Meditations (10am, weekdays), Sunday Gatherings (11am), Wednesday discussion group (7pm) and other events!
http://bit.ly/2IVmUcs​​

Timezone: EST/EDT

#interspirituality​​ #spiritualpractice​​ #practicalspirituality​​ #spiritualliving​​ #spiritualnotreligious​​ #oneworld​​ #spirituality

Morning Meditation, February 23, 2022 ~ Join us for this meditation of gratitude for the protection provided by Spirit against the darkness that can sometimes invade our thoughts and emotions. Today’s meditation includes the reading of a Lorica, or prayer for protection in the Irish monastic tradition, and a blessing from the Native American Apache tradition.

💚 Are you looking for an interspiritual community offering practical spirituality for everyday living?
Our programs and teachings offer wisdom and perspectives from a variety of faith traditions and modern-day spiritual sages.

💙 Join us for our Morning Meditations (10am, weekdays), Sunday Gatherings (11am), Wednesday discussion group (7pm) and other events!
http://bit.ly/2IVmUcs​​

Timezone: EST/EDT

#interspirituality​​ #spiritualpractice​​ #practicalspirituality​​ #spiritualliving​​ #spiritualnotreligious​​ #oneworld​​ #spirituality

Om Mani Padme Hum ॐ मणिपद्मे हूँ
Lợi lạc khi niệm thần chú Om Mani Padme Hum

1. Thần chú Om Mani Padme Hum là hiển lộ của ngôn ngữ và năng lực trí tuệ của tất cả chư Phật. Nó là một phương tiện để bảo vệ tâm khỏi những niệm tưởng mê lầm, chặt đứt vô minh và khai mở trí tuệ. Nó làm tăng trưởng vô lượng sự ban phước và khiến ta có thể đạt được an bình. Thần chú này có thể cứu giúp và làm nguôi dịu hàng trăm và hàng ngàn khổ đau và khốn khó của chúng sinh
2. Trì tụng Om Mani Padme Hum sẽ xua tan bệnh tật, ốm đau và các thế lực ma quỷ, sẽ trở nên hạnh phúc, an lạc và đầy đủ.
3. Trì tụng câu chú này sẽ tăng cường sức mạnh thiền định và phát triển những cấp độ thiền định sâu sắc hơn trong đời này, thứ sẽ tiếp tục trong nhiều đời tương lai.
4. Trì tụng câu chú này, lúc chết, sẽ không sinh vào ba đọa xứ mà vãng sinh về Dewachen – Tây Phương Cực Lạc hay trong chính cõi Tịnh Độ của Đức Quán Thế Âm – Riwo Potala, và ở đó, sẽ dần dần đạt đến Phật quả. Cho tới lúc đó, ân phước gia trì và sức mạnh của thực hành sẽ không cạn kiệt; nó sẽ tiếp tục tạo ra kết quả giác ngộ.

………………………………………………………………………

Om (ohm)- Om is the sound or “vibration” of the universe. This sound is the most important of all; but in the context of chanting and mantras, it is meant destroy attachments to ego and establish generosity.
Ma (mah)- Removes the attachment to jealousy and establishes ethics.
Ni (nee)- Removes the attachment to desire and establishes patience.
Pad (pahd)- Removes the attachment to prejudice and establishes perseverance.
Me (meh)- Removes the attachment to possessiveness and establishes concentration.
Hum (hum)- Removes the attachment to hatred and establishes wisdom.

Wishing your life filled with good health, peace.

Discovering Sabbath

Speaker: Rev. Melanie Eyre

February 20, 2022

The fourth of the Ten Commandments tells us to “Remember the Sabbath Day, to keep it holy.” Who has time for that? A whole day off? Ask yourself – when was the last time you rested for a whole day? Maybe it’s time to take a second look at this practice, and find out what it can add to our journey. Can we approach an ordinary day, and see it new?